Publicat per

PAC 3.2 Tasca 2

Publicat per

PAC 3.2 Tasca 2

EXPLOREM NOVES MANERES DE CREAR UN RELAT Nivell educatiu (Descripció del grup) 1r de Batxillerat, assignatura Creació Literària. Grup de 30 alumnes. Objectius específics –         Millorar les habilitats d’escriptura dels alumnes. –         Fomentar la confiança dels alumnes en les seves capacitats d’escriptura. –         Proporcionar una plataforma per l’expressió personal, col·lectiva i l’autodescobriment. –         Conèixer i identificar les característiques del gènere del relat. –         Estimular i desenvolupar la creativitat en l’expressió escrita i així el plaer d’escriure. –         Aprendre a fer…
EXPLOREM NOVES MANERES DE CREAR UN RELAT Nivell educatiu (Descripció del grup) 1r de Batxillerat, assignatura Creació Literària. Grup…
EXPLOREM NOVES MANERES DE CREAR UN RELAT
Nivell educatiu (Descripció del grup) 1r de Batxillerat, assignatura Creació Literària.

Grup de 30 alumnes.

Objectius específics –         Millorar les habilitats d’escriptura dels alumnes.

–         Fomentar la confiança dels alumnes en les seves capacitats d’escriptura.

–         Proporcionar una plataforma per l’expressió personal, col·lectiva i l’autodescobriment.

–         Conèixer i identificar les característiques del gènere del relat.

–         Estimular i desenvolupar la creativitat en l’expressió escrita i així el plaer d’escriure.

–         Aprendre a fer recerques i buscar informació per a les creacions pròpies.

–         Treballar l’ús comunicatiu de les xarxes socials.

Introducció i justificació de la SD Aquesta SD vol engrescar els alumnes a crear els seus propis relats a través d’unes noves eines d’expressió com són les xarxes socials. La finalitat és poder participar en el concurs Premi Sambori Òmnium (Òmnium Cultural) amb els projectes creats a classe. Per començar, hauran de fer una recerca prèvia del que ells entenen que són noves maneres de crear relats a la xarxa social (twitter i instagram) en grup, i faran creant un petit quadern d’aprenentatge.

Partint dels quaderns, al llarg de la SD, es presentaran les diferents xarxes socials amb les quals es poden crear aquests relats i les possibilitats de formats diferents  que es poden crear.  Amb aquesta idea de fer servir les xarxes socials, es pretén apropar la proposta de la creació literària als seus gustos i preferències, afavorint així la seva creativitat i capacitat de crear textos propis amb una gran varietat de recursos.

Per altra banda, també es treballarà la recerca en grup, competències transversals com la digital, de convivència, personals i interpersonals, treball cooperatiu i d’aprendre a aprendre.

A més a més, el treball cooperatiu i individual ens permet adaptar-nos als diferents nivells i ritmes d’aprenentatge fent d’aquest SD sigui inclusiva.

Si es volgués, es podria treballar amb altres departaments que es poden adaptar a una proposta com aquesta.

Competències específiques

(ESO, batxillerat o assignatura optativa de per de batxillerat “Creació literària”)

Currículum de l’assignatura de Creació Literària: 

 

Crear i escriure un relat, com desenvolupar el relat? Quins recursos tenim? Quin tipus de narratives tenim? Quines figures literàries emprem?

 

Competències específiques de l’àmbit lingüístic:

 

 • Comprensió lectora: comprensió textual i estratègies de cerca d’informació.
 • Expressió escrita: Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i a partir de la generació d’idees i la seva organització (Comp.4). Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística (Comp.5). Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal (Comp.6)
 • Dimensió literària: Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments (Comp. 12)

 

Competències bàsiques transversals:

 • Convivència: Estimular l’adquisició d’eines per comprendre i participar de forma crítica i activa en la societat, en canvi permanent.
 • Metodològica i digital: Seleccionar i contrastar informació procedent de diferents fonts, tot avaluant la seva fiabilitat i pertinència en funció dels objectius de lectura i evitant els riscos de manipulació i desinformació. Saber utilitzar eines digitals amb capacitat crítica.
 • Persona i interpersonal: Autonomia i iniciativa personal, treball en grup
 • Participació: Participar en l’aula, al centre i al voltant de manera reflexiva i responsable.
Sabers
 • Coneixement de les noves narratives a les xarxes socials.
 • Planificació d’un escrit breu amb la generació d’idees i amb la selecció de les més adients.
 • Producció de relats breus tenint en compte les noves narratives.
 • Producció de relats breus coherents, adequats i amb correcció lingüística segons la situació comunicativa.
 • Ús del llenguatge audiovisual com a complement del llenguatge escrit.
Temporització

(nombre de sessions)

 8 sessions de 55 minuts.
Descripció de les activitats o dinàmiques Sessió 1: Noves maneres d’expressió

Presentem als alumnes una mostra de relats originals fets o publicats a través de diferents xarxes socials o eines multimèdia. 

Els mostrem les possibilitats dels relats curts.

A partir d’aquí formulem unes preguntes: que veieu de diferent i en comú dels diferents exemples exposats? Qui ho ha escrit? Amb quina intenció? Sabeu reconèixer la tipologia del text? Ho havíeu fet abans?

Introducció teòrica del relat curt: característiques, gèneres, formats, autores i autors.

 

Sessió 2: Ens presentem a un concurs. 

Fem un petit recordatori de la sessió anterior.

Els presentem l’objectiu final del projecte que hem iniciat, la participació en el concurs Sambori d’Òmnium.

Els posem en context de la tasca que hauran de desenvolupar en grups.

Formarem els grups de 5 persones triats pels alumnes. Els grups hauran de tenir en compte les següents consignes: hauran de ser heterogenis, es respecti la paritat, ningú es vegi desplaçat,….

 

Sessió 3: Triem xarxa i creem el quadern d’aprenentatge

En aquesta sessió se’ls exposa les dues xarxes socials amb les quals poden dur a terme el relat, posant en relleu la importància del relat escrit o del guió en el cas de triar una proposta visual o audiovisual.

Se’ls mostraran un parell d’exemples (una en cada xarxa), perquè puguin fer la tria amb criteri.

Acabarem la sessió en grup. Cada grup distribuirà els rols (coordinador/a, material, portaveu, secretari/a, mediador/a) entre els seus membres. Triaran un nom pel grup i començaran a crear el seu quadern d’aprenentatge.

 

Sessió 4: Coneixem creadors/es.

En aquesta quarta sessió mirarem de comptar amb un parell de creadors/es, un representant de cada una de les xarxes, perquè ens presentin algunes de les seves obres. En cas de no poder disposar d’aquests, el professor els presentarà ell mateix aquests creadors/es a través de les seves obres.

Per acabar la sessió, preguntarem als alumnes que en pensen, els proposarem fer preguntes i mirarem que ens expliquin si coneixen alguna obra o creador d’aquest tipus de relats.

 

Sessió 5: Triem el tema.

Vincularia la tria del tema del relat al 5è objectiu dels ODS que gira al voltant de la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones i nenes.

A partir d’aquí cada grup treballarà la tria del tema amb una pluja d’idees, confrontant les seves opinions i fent una tria arribant a un acord.

 

 

Sessió 6: Desenvolupem el relat .

A partir del tema triat a l’última sessió, els grups comencen a treballar la idea fent un petit guió de com es desenvoluparà el relat.

Un cop tenen un primer esbós de què volen explicar en el seu relat, comencen a desenvolupar la idea i van realitzant les diferents publicacions que hauran de fer per poder realitzar el relat.

Per acabar reflexionarem sobre la planificació i la creació del guió inicial per poder desplegar la idea final.

 

Sessió 7: Finalitzem la part creativa.

Després d’haver treballat el guió i fer un esbós de com es du a terme el relat, en l’última sessió, ara haurem d’acabar de plasmar la idea amb el relat acabat.

Un cop acabat i publicat el relat a les xarxes, cada grup farà una petita avaluació de com s’ha dut a terme el treball dins del grup, pensem amb com podríem haver millorat el treball final.

Per acabar pensarem com i qui presentarà la proposta de cada grup per a la sessió final.

 

Sessió 8: Presentem els nostres relats.

Els diferents grups presenten les seves obres, aprofitem per valorar la tasca dels companys i companyes, preguntar-los sobre el procés de producció del seu treball.

Reflexió conjunta sobre el que hem après, el que més ens ha agradat de l’activitat, que no els ha agradat, que creuen que es pot millorar… L’alumnat haurà d’omplir de manera individual una graella d’autoavaluació.

Espais i gestió de l’aula (agrupament de l’alumnat)

 

Gestió de l’aula: 

30 alumnes / 6 grups de 5

Sessió 1: aula principal, grup gran.

Sessió 2: aula principal, grup gran (primera meitat de la sessió) i grups petits (segona meitat).

Sessió 3: aula principal, primer treballarem tots junts i la segona part de la sessió treballaran amb els grups de treball.

Sessió 4: aula principal, grup gran

Sessió 5: aula principal,  introducció de la sessió en grup gran i treball amb el grup de treball.

Sessió 6: aula principal, treball amb el grup de treball.

Sessió 7: aula d’informàtica, treball amb el grup de treball.

Sessió 8: aula principal, Tots junts fem la presentació dels projectes de grup. Per acabar individualment faran l’avaluació.

Materials i recursos necessaris (jocs, imatges, cançons, models literaris…) Materials:

 • D’aula: ordinadors amb connexió a Internet, pantalla projector, material d’escriptura,

Models de relats: 

 

Recursos digitals: 

Criteris, estratègies i pautes d’avaluació Alumnat:

L’alumnat haurà d’omplir de manera individual una graella d’autoavaluació i coavaluació en finalitzar les sessions 7 i 8. Aquesta és una avaluació formadora, ja que l’alumnat s’autoregula i pot anar millorant. La rúbrica de coavaluació és a la vegada formadora i assegura que l’alumnat mantingui l’atenció i la concentració durant les lectures dels textos de les companyes i companys.

 

Docent:

Al llarg de les sessions, la docent realitzarà una avaluació formativa de

tipus pedagògic per mitjà de regular el procés d’ensenyament i aprenentatge. L’avaluació final es basarà en el resultat final del relat  i el treball en grups i es valorarà seguint la rúbrica d’avaluació annexa.

 

Rúbrica d’avaluació del relat, participació i treball en grup

 

ASPECTES A AVALUAR   CRITERIS D’AVALUACIÓ ASPECTES A MILLORAR I COM MILLORAR-LOS
Tasques o àmbits Coherència Exposa un contingut adient a l’enunciat de l’activitat.

Apareixen les idees principals i secundàries.

Separa correctament els paràgrafs.

Tasques o àmbits Cohesió Utilitza connectors.

Hi ha correlació de temps verbals.

Procura evitar les repeticions de paraules o expressions.

Tasques o àmbits Adequació

 

Utilitza un lèxic i un registre adequat a la situació comunicativa.

Respecta les normes morfològiques i sintàctiques

Tasques o àmbits Creativitat i originalitat Planteja una idea original.

Està ben lligada amb la recerca prèvia.

Utilitza els recursos textuals de manera creativa.

Faltes d’ortografia
Participació Ha participat a les activitats de grup de manera respectuosa, constructiva i coherent.

Ha col·laborat amb el seu grup fent aportacions al treball final. Com l’han avaluat les seves companyes i companys.

Nota final

 

RÚBRICA D’AUTOAVALUACIÓ DEL RELAT

 

Com puc millorar el meu treball en grup? I la meva destresa en escriure? N’estic començant a aprendre si… Ho faig una mica millor si… Tinc un nivell avançat si… Sóc una persona experta si…  
TREBALL EN GRUP: Quan he d’aportar idees…

 

Quan no estem d’acord…

 

Quan ens repartim les tasques…

 

Quan treballem individualment…

 

Quan ordenem les idees…

EXPRESSIÓ ESCRITA:

 

Tinc un bon vocabulari, puc expressar les idees que tinc al cap…

 

En tot moment sé com s’escriuen les paraules, no faig faltes…

 

Em sento segura quan he d’utilitzar els símbols de puntuació

 

El text final s’entén…

 

El text final és coherent amb l’activitat proposada…

 
En definitiva, tenint en compte el resultat final…  

 

RÚBRICA DE COAVALUACIÓ

 

Com han escrit el text argumentatius i el poema les meves companyes i companys? Gens Una mica Bastant Molt
ENUNCIACIÓ: Com és el text? És prou clar, s’entèn…
VOCABULARI: Utilitzen un bon vocabulari? Apropiat per a la classe, coherent…
CONTINGUT: La recerca és interessant?
CARACTERÍSTIQUES: Em sembla que el contingut i la forma dels textos de les meves companyes i companys són originals, creatius…
Tenint en compte tots els aspectes, quina nota li donaries al grup?

 

 

Debat0el PAC 3.2 Tasca 2

No hi ha comentaris.

Publicat per

Proposta de Marta Peret Pujol i Arnau Berbel Compte : Parada literària

Publicat per

Proposta de Marta Peret Pujol i Arnau Berbel Compte : Parada literària

Proposta de Marta Peret Pujol i Arnau Berbel Compte : Parada literària   Nom del projecte i qui l’organitza Parada Literària   L’organitzen l’ATM Àrea de Lleida, el Departament d’Educació i el Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya) .   Quin és l’abast territorial de la proposta? Província de Lleida   En quina llengua o en quines llengües es proposen els treballs dels alumnes? Català   A quin o a quins nivells educatius va dirigit? Pel que fa…
Proposta de Marta Peret Pujol i Arnau Berbel Compte : Parada literària   Nom del projecte i qui l’organitza…

Proposta de Marta Peret Pujol i Arnau Berbel Compte : Parada literària

 

 • Nom del projecte i qui l’organitza

Parada Literària

 

L’organitzen l’ATM Àrea de Lleida, el Departament d’Educació i el Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya) .

 

 • Quin és l’abast territorial de la proposta?

Província de Lleida

 

 • En quina llengua o en quines llengües es proposen els treballs dels alumnes?

Català

 

 • A quin o a quins nivells educatius va dirigit?

Pel que fa l’Educació Secundària, es dirigeix a l’alumnat de 1r i 2n cicle d’ESO i al de  Batxillerat i Cicles Formatius.

 

També es dirigeix al 2n i 3r cicle d’Educació Primària, a l’alumnat dels centres de formació de persones adultes, a les famílies dels alumnes d’Educació Infantil, Primària i Secundària i al professorat.

 

 • Quins gèneres i formats fomenten? (poesia, contes, narrativa, teatre, còmic, etc.)

El Concurs es divideix en vuit categories de participació, pel que fa l’Educació Secundària:

 • Text (crònica) sobre el transport públic “Cròniques d’a bord: el transport públic en 40 línies”, destinada al primer cicle d’ESO.
 • Tira còmica sobre la mobilitat sostenible “Ens movem en colors: dibuixa el transport públic”, destinada al segon cicle d’ESO.
 • Poesia “El transport públic en un poema”, destinada a Batxillerat i Cicles Formatius.

 

 • Quin tipus de treballs o exercicis es proposen que facin els alumnes? Són competencials? S’ajusten als nous currículums?

Els treballs es realitzen en temps lectiu i de manera individual, integrats dins el currículum de Llengua i Literatura Catalana.

 

Es pot considerar competencial, ja que fa reflexionar l’alumnat sobre la mobilitat sostenible i el transport públic i, per tant:

 

 • Estimula l’adquisició d’eines per comprendre i participar de forma crítica i activa en la societat en canvi permanent.
 • Es treballen les següents competències bàsiques transversals:
  • Comunicativa lingüística i artística
  • Metodològica: l’alumnat haurà de buscar i seleccionar informació, de manera digital o no.
  • Personal: autonomia i iniciativa personal
  • Convivència: competència social i ciutadania

 

 • Es treballen les següents competències específiques de Llengua Catalana:
  • Comprensió oral i escrita
  • Cerca d’informació
  • Expressió escrita (planificació, redacció i revisió tot adequant-se a les normes ortogràfiques i gramaticals)
  • Competències literàries: escriptura creativa i expressiva en diferents gèneres textuals

 

A més, amb una bona adaptació a l’aula, pot arribar a complir les següents condicions:

 • Inclusió d’una seqüència didàctica lògica: exploració d’idees i coneixements prèvies; introducció de nous continguts i aprenentatges; estructuració dels coneixements ; aplicació a la resolució de problemes.
 • Es plantegen preguntes per resoldre (com podem aconseguir una mobilitat més sostenible?) que es relacionen amb un problema quotidià.
 • Es pot facilitar la relació de coneixements de diferents àrees o matèries (com ara mediambientals, tecnològiques, socials, etc.).
 • La feina es pot adaptar a diferents nivells de coneixement, ritmes d’aprenentage i habilitats variades.
 • Es dóna a conèixer a l’alumnat l’objectiu de les tasques.
 • Es poden usar recursos i materials diversos (sobretot en l’elaboració del còmic).
 • S’estimula la curiositat i la creativitat en l’alumnat.
 • Es fomenta l’autonomia i també es treballa en grup.

 

 • Es treballa la lectura en aquestes propostes? De quina manera?

Es treballa en el sentit que l’alumnat haurà de buscar informació (de manera digital o no, pel carrer…) sobre els sistemes de transport del seu entorn i sobre la sostenibilitat. Per tant es fomenta la recerca i selecció crítica d’informació, la lectura literal (per extreure informació), inferencial (per extreure’n conclusions) i crítica (ja que a partir de la seva reflexió i coneixements previs i idees formaran els seus textos).

 

 • De quina manera difondríeu  entre la comunitat educativa la participació en aquests concursos i, sobretot, com faríeu conèixer els productes literaris que fessin els vostres estudiants?

El concurs disposa de recursos per a la seva difusió a la pàgina web (banners, cartells, etc.) que es poden enviar amb els butlletins d’informació del centre, penjar-los per l’escola, enviar-los als pares, etc.

 

Els treballs dels guanyadors (dibuixos i redaccions) es publiquen a les xarxes socials i al portal www.atmlleida.cat/paradaliteraria a les xarxes socials de l’ATM i altres webs del Departament d’Educació.

 

Les obres també es poden exposar a la Biblioteca Pública de Lleida o a l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

 

També se’n pot fer difusió i fomentar la participació amb les eines de comunicació del centre:es podrien penjar totes les creacions, premiades o no, en un bloc compartit amb tota la comunitat escolar, als butlletins, reunions informatives, cartelleria física del concurs, etc.

 

 • I, finalment, si convidaríeu de fer-la o no amb els estudiants del vostre centre. Justifiqueu-ho (podeu tenir present, els que ja esteu fent pràctiques, el centre on les esteu portant a terme o, en els altres casos, el centre que ja heu treballat en tasques anteriors).

És una activitat que es podria fer amb una bona adaptació per part de la o el docent al nou currículum competencial i a una metodologia per projectes.

 • Treball interdisciplinari: es podria proposar una bona recerca sobre la sostenibilitat des d’altres assignatures (de ciències) i sobre els mitjans de transport locals (des de tecnologia i/o socials).
 • Competències digitals: recerca crítica i reflexiva en diferents fonts d’informació. A més a més, els treballs es podrien penjar en un bloc de classe o al portafolis digital individual de l’alumne.
 • Competències socials i personals: per complementar la recerca i acostar-la a la realitat es podrien dissenyar, executar i interpretar enquestes de carrer als usuaris i treballadors del transport públic.
 • Treball cooperatiu i avaluació formadora entre iguals: els resultats de la recerca es debatrien a classe i l’alumnat presentaria les seves propostes davant de les i els companys per rebre propostes, observacions constructives, etc.
 • Treball artístic i treball de textos multimodals: les propostes es podrien complementar amb treball plàstic i/o audiovisual per compartir al bloc o penjar pel centre.

Debat0el Proposta de Marta Peret Pujol i Arnau Berbel Compte : Parada literària

No hi ha comentaris.

Publicat per

Pac 2.2 Tasca1

Publicat per

Pac 2.2 Tasca1

PAC 2.2. La diversitat lingüística i l'ensenyament de català …
PAC 2.2. La diversitat lingüística i l'ensenyament de català …

Debat0el Pac 2.2 Tasca1

No hi ha comentaris.

Publicat per

PAC 2.2 Tasca 2

Publicat per

PAC 2.2 Tasca 2

Em dic Arnau i soc nascut en un barri amb un índex d’immigració força elevat. A la meva època la Guineueta era un barri on famílies d’origen andalús, gallec, aragonès…, i català convivíem com una gran família. Així i tot, no va ser fins a l’institut que no en vaig ser plenament  conscient, perquè els meus pares sempre havien cercat oferir-nos l’educació en català i per aquesta raó no vaig fer un ús més habitual del castellà. També des de…
Em dic Arnau i soc nascut en un barri amb un índex d’immigració força elevat. A la meva època…

Em dic Arnau i soc nascut en un barri amb un índex d’immigració força elevat. A la meva època la Guineueta era un barri on famílies d’origen andalús, gallec, aragonès…, i català convivíem com una gran família. Així i tot, no va ser fins a l’institut que no en vaig ser plenament  conscient, perquè els meus pares sempre havien cercat oferir-nos l’educació en català i per aquesta raó no vaig fer un ús més habitual del castellà.

També des de menut he estiuejat a un poblet que era del Vallès Oriental, ara forma part de la ”nova” comarca del Moianès, un fet que m’ha marcat i m’ha enriquit en el meu vocabulari català. Ho sé sobretot perquè els meus pares deien que de petit deia paraulotes en castellà quan estava al barri i a l’estiu incorporava les males paraules del català.

En l’àmbitl lingüístic no em considero molt hàbil, però sí que he tingut facilitat per pronunciar correctament en els diferents idiomes que conec i parlo, el català, castellà, italià i anglès. L’italià va ser una vàlvula d’escapament de l’anglès, perquè em va suposar una llengua força assequible gràcies a les semblances amb el català i el castellà, fent que el meu nivell d’autoestima puges i finalment millores amb l’anglès també.

Una curiositat de l’italià també és que té un ampli ventall de variants dialectals, això va fer que una vegada em confonguessin amb un italià autòcton a Sardenya i que gairebé em posa en un compromís major del qual ja vaig haver d’afrontar.

Amb relació a les variants dialectals, jo empro el català estàndard, però m’encanta sentir i aprendre variants noves, per proximitat familiar tinc contacte amb el parlar de Valls i Montblanc (avi i la seva família eren d’allà), i amb el parlar de la franja de ponent perquè el meu germà i la seva família viuen a Vall-de-roures (Matarranya).

Musicalment, no escolto molta música en català, tot i això, els Antònia Font m’encanten i el parlar de Mallorca em captiva i té paraules precioses com niguls (núvols).

Ara amb els meus fills petits, miro que aprenguin correctament el català i s’enriqueixin tant com puguin amb els diferents parlars que tenim i que s’enriqueixen cada cop amb paraules noves fruit de la nova situació i els nous parlars.

Debat0el PAC 2.2 Tasca 2

No hi ha comentaris.

Publicat per

Reflexió sobre l’aprenentatge significatiu i competencial

Publicat per

Reflexió sobre l’aprenentatge significatiu i competencial

Primer de tot he de dir que no coneixia o no associava aquestes maneres d’ensenyar amb els seus noms. Un cop he llegit els diversos recursos, he pogut veure que l’aprenentatge competencial es basa en 3 punts clau: fomentar l’adquisició de les eines per poder comprendre i participar de manera crítica i activa en el món que els envolta, ensenyar a aprendre a aprendre al llarg de la vida, ser capaç d’emprar els recursos apresos de manera adequada a cada…
Primer de tot he de dir que no coneixia o no associava aquestes maneres d’ensenyar amb els seus noms.…

Primer de tot he de dir que no coneixia o no associava aquestes maneres d’ensenyar amb els seus noms. Un cop he llegit els diversos recursos, he pogut veure que l’aprenentatge competencial es basa en 3 punts clau: fomentar l’adquisició de les eines per poder comprendre i participar de manera crítica i activa en el món que els envolta, ensenyar a aprendre a aprendre al llarg de la vida, ser capaç d’emprar els recursos apresos de manera adequada a cada situació de la vida per tal d’assolir els propòsits per als quals estan pensats. Una frase que descriu força bé a que ens referim a l’ensenyament competencial és el que trobem al text de César Coll que diu:

«Se considera que el término “competencia” se refiere a una combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la inclusión de la disposición para aprender, además del saber cómo. […] Las competencias clave representan un paquete multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, inclusión y empleo.»

 

Pel que fa a l’aprenentatge significatiu veiem que es basa en els coneixements apresos prèviament , i a partir dels quals s’introdueixen aquests nous coneixements, és a dir, com a través d’una situació coneguda o reconeixible per part de l’alumnat, fem que treballin nous conceptes i coneixements.

Pensant en com vaig aprendre jo, he de dir que no recordo que pas que es posés en pràctica cap d’aquestes dues maneres de fer arribar el coneixement a l’alumnat. Probablement l’ensenyament significatiu es pot dir que l’havia rebut, perquè com per exemple en el cas de les matemàtiques, vaig rebre uns coneixements que vam desenvolupar gràcies als sabers que ja havia fet meus prèviament.

La proposta que faria d’activitat no competencial per treballar el text teatral, seria proposar una lectura i a partir d’aquesta lectura respondre a un qüestionari. Per treballar el text teatral de manera competencial i significativa, plantejaria que per la festa de Sant Jordi ens han suggerit adaptar als nostres temps la llegenda de Sant Jordi, per tant, hauran de reescriure-la i posteriorment també representar-la. Dita activitat, es pot fer servir tant per llengua catalana, com per qualsevol de les altres llengües que formen part del currículum educatiu de l’educació secundària.

Per acabar, una idea que comparteixo plenament és la que fa Moreira quan exposa: “La facilitación del aprendizaje significativo depende mucho más de una nueva postura docente, de una nueva directriz escolar, que de nuevas metodologías, incluso las modernas tecnologías de información y comunicación”.

Crec que com a docents tenim la responsabilitat i el deure d’aplicar l’ensenyament significatiu i competencial.

 

Arnau Berbel Compte

 

 

 

Debat1el Reflexió sobre l’aprenentatge significatiu i competencial

 1. Gemma Molné Pujol says:

  Tens raó! També penso que els doecents tenim el deure i la responsabilitat d’aplicar l’ensenyament significatiu i competencial. És un aprenentatge molt més pràctic i útil pels alumnes. A més, l’avaluació per competències ajuda a assegurar que els docents utlitzem aquest mètode d’ensenyament. Jo tampoc relacionava aquestes maneres d’ensenyar amb els seus noms, les lectures han estat molt enriquidores.

  Gemma Molné

Publicat per

L’aprenentatge significatiu

Publicat per

L’aprenentatge significatiu

A La teoría del aprendizaje significativo: una revisión aplicable a la escuela actual, Mª Luz Rodríguez Palmero diu que per Novak (1998, pág. 13) “El aprendizaje significativo subyace a la integración constructiva de pensamiento, sentimiento y acción, lo que conduce al engrandecimiento humano”. En l’aprenentatge significatiu és importantíssima la influència del docent i la seva implicació emocional i humana. Rodríguez afirma que no és només un resultat, sinó un procés on es comparteixen significats. Per Gowin (1981), “la enseñanza se…
A La teoría del aprendizaje significativo: una revisión aplicable a la escuela actual, Mª Luz Rodríguez Palmero diu que…

A La teoría del aprendizaje significativo: una revisión aplicable a la escuela actual, Mª Luz Rodríguez Palmero diu que per Novak (1998, pág. 13) “El aprendizaje significativo subyace a la integración constructiva de pensamiento, sentimiento y acción, lo que conduce al engrandecimiento humano”.

En l’aprenentatge significatiu és importantíssima la influència del docent i la seva implicació emocional i humana. Rodríguez afirma que no és només un resultat, sinó un procés on es comparteixen significats. Per Gowin (1981), “la enseñanza se consuma cuando el significado del material que el alumno capta es el significado que el profesor pretende que ese material tenga para el alumno.” No és possible desenvolupar aprenentatges significatius si no es té una actitud significativa d’aprenentatge; sense aquesta, l’aprenentatge que es realitza serà repetitiu i mecànic.

Amb aquestes reflexions de les autores, m’agradaria remarcar la importància de l’actitud i predisposició de les persones formadores i com també anomena Ausubel, l’interès i predisposició en què l’estudiant vulgui aprendre. Aquesta, és una condició necessària d’aprenentatge per aprendre significativament. L’altra és la presentació del material potencialment significatiu per part del docent.

Quina d’aquestes condicions és més important o arrossega les altres? Segons la manera que tinc d’entendre l’aprenentatge significatiu, cada part forma part d’un tot. El símil esportiu seria el d’un equip, on el professorat fa de guia, líder i acompanya als seus components a complir els objectius i tasques marcades. Aquest líder, ha de motivar i empènyer al seu equip des de la seva vessant més humana. Amb vocació i generositat.

Una vegada plantejada la reflexió teòrica respecte als recursos plantejats, el cas pràctic d’experiència personal en un aprenentatge no significatiu és el record que tinc de com vaig aprendre els rius de Catalunya. Un aprenentatge totalment memorístic en el qual el professor ens demanava que sabéssim on naixia cada un i on desembocava. Res més. A dia d’avui només recordo l’Ebre. Un projecte competencial i interdisciplinari, on cada alumne exposés en qualsevol eina multimèdia el recorregut i característiques principals de cada riu de Catalunya, amb un posterior debat i avaluació conjunta, estic convençut que a dia d’avui, recordaria molts més rius que no pas l’Ebre.

 

Bibliografia:

Rodríguez, M. Luz (2011). «La teoría del aprendizaje significativo: una revisión aplicable a la escuela actual»

Debat0el L’aprenentatge significatiu

No hi ha comentaris.

Publicat per

Reflexió sobre les proves competencials

Publicat per

Reflexió sobre les proves competencials

Tots ens hem enfrontat a les proves competencials alguna vegada en la nostra vida i, al cap i a la fi, suposen una part molt significativa del nostre camí educatiu. A Catalunya hi ha tres principals que podem catalogar com externes als centres i que tenen lloc una vegada acabada cada etapa educativa. Aquestes, a parer meu, tenen una importància molt gran, ja que ens ajuden a plasmar d’una manera tangible i objectiva el moment o l’estat dels coneixements adquirits…
Tots ens hem enfrontat a les proves competencials alguna vegada en la nostra vida i, al cap i a…

Tots ens hem enfrontat a les proves competencials alguna vegada en la nostra vida i, al cap i a la fi, suposen una part molt significativa del nostre camí educatiu. A Catalunya hi ha tres principals que podem catalogar com externes als centres i que tenen lloc una vegada acabada cada etapa educativa. Aquestes, a parer meu, tenen una importància molt gran, ja que ens ajuden a plasmar d’una manera tangible i objectiva el moment o l’estat dels coneixements adquirits pels alumnes durant la dita etapa. Fins ara, no s’ha trobat una eina millor que les proves competencials per a portar a terme funcions tan importants com l’anàlisi i la detecció dels punts forts o de les mancances de l’alumnat a trets generals respecte a les competències que han d’assolir. Suposen una font de dades enorme que podem fer servir per a millorar en molts diversos aspectes les metodologies o els enfocaments de l’ensenyament.

Pot semblar molt fàcil dir que aquestes proves són competencials perquè avaluen competències siguen bàsiques, específiques o clau, però hem d’intentar mirar un poc més enllà del currículum. Han de ser un instrument que pose en evidència que l’alumne és capaç de fer ús dels seus coneixements i les seues habilitats fent-los servir per a resoldre problemes o situacions de tipologia variada.

Per als centres i les famílies aporten informació valuosíssima que, com ja he comentat abans, pot ajudar a millor tota mena d’aspectes respecte a l’educació dels infants. Segons els resultats es poden fer canvis de metodologies tant a classe com en casa, es pot fer una reorganització del temps dedicat a l’aprenentatge de certes competències que necessiten més atenció, etc. Tampoc voldria deixar de comentar que les proves d’aquesta tipologia moltes vegades no mostren una versió fidel de l’alumne perquè intervenen moltíssims factors incontrolables que poden fer que la persona que realitza la prova en un dia i una hora determinada no puga donar el seu 100%.

Per altra banda, cal reflexionar sobre la necessitat de tindre estes proves per al Sistema Educatiu i, puc dir sense temor a equivocar-me, que han sigut i són una part importantíssima d’aquest. Com comentava abans aporten dades de vital importància per a la millora del procés educatiu i no només queden encasellades en l’àmbit de centre o familiar, sinó que és totalment ampliable a tot el que implica el Sistema Educatiu.

Pel que fa al caràcter privat dels resultats de les proves, opine que deu continuar sent així, a no ser que, per un cas excepcional o de força major, s’hagen de fer públiques. Parle a escala individual, però altres apartats com les mitjanes generals han de ser totalment públiques i consultables.

Per finalitzar, voldria remarcar que estic segur que en un futur es trobarà una manera alternativa de realitzar o d’enfocar aquestes proves perquè, vulguem o no, sempre estaran en el punt de mira donat que, al cap i a la fi, els alumnes s’estan jugant parts importantíssimes de les seues qualificacions a una sola carta. Aquest aspecte seria més aplicable a les proves PAU que a la resta, on el futur del camí educatiu de l’alumnat està en joc.

Debat0el Reflexió sobre les proves competencials

No hi ha comentaris.

Publicat per

Reflexió sobre les proves competencials

Publicat per

Reflexió sobre les proves competencials

La finalitat principal de les proves és la de tenir dades objectives generals per a crear unes directrius, lleis, normatives…per poder millorar el servei educatiu i les capacitats de l’alumnat. Cada prova té una objectiu diferent i el seu resultat evidencia el nivell competencial i de coneixements bàsics. Els docents, els centres educatius i l’alumnat s’avaluen externament i, un cop el Departament d’Educació hagi analitzat els resultats, sàpiga en quin punt ens trobem i pugui crear una sèrie de mecanismes,…
La finalitat principal de les proves és la de tenir dades objectives generals per a crear unes directrius, lleis,…

La finalitat principal de les proves és la de tenir dades objectives generals per a crear unes directrius, lleis, normatives…per poder millorar el servei educatiu i les capacitats de l’alumnat.

Cada prova té una objectiu diferent i el seu resultat evidencia el nivell competencial i de coneixements bàsics. Els docents, els centres educatius i l’alumnat s’avaluen externament i, un cop el Departament d’Educació hagi analitzat els resultats, sàpiga en quin punt ens trobem i pugui crear una sèrie de mecanismes, protocols i eines per millorar els punts conflictius que hi observin.

La informació que donen als centres i a les famílies és que els resultats completen i enriqueixen les fonts d’informació que disposarà el centre per identificar el grau d’assoliment de les competències i coneixements bàsics de cada alumne. També donaran als centres la informació per a que pugui potenciar els seus punts forts i corregir-ne els dèbils.

A les proves de 4rt. d’ESO, en llengua catalana, la puntuació mitjana del 2022 va ser de 74,1, reflecteix una baixada de 2,4 punts respecte al 2021 i es queda al mateix nivell que el 2020. En llengua castellana, amb una puntuació mitjana de 75,2, s’observa un descens de 2,8 punts, que trenca la progressió dels últims anys.

Crec que és molt positiu que aquestes proves siguin externes al centre ja que d’aquesta manera els resultats obtinguts (tot i que no siguin del tot representatius) donen indicacions generals de l’estat de l’alumnat, del centre en qüestió, de les competències i de la situació educativa global.

Com són proves que realitza l’administració pública, és de rebut que siguin públiques i d’accés lliure per a tot ciutadà.

Segons el meu parer, aquestes proves han d’evolucionar força a nivell tecnològic i incorporar l’oralitat i la capacitat de parlar en públic dels alumnes. Aspectes bàsics en la societat d’avui.

Debat1el Reflexió sobre les proves competencials

 1. Elisabet Urpí Benach says:

  Segons el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, la prova competencial de 4art d’ESO “És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l’Aran), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica. En competència comunicativa lingüística en llengua estrangera s’avaluen l’anglès, el francès i l’alemany”.

  I afegeix que constitueix una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador. És una activitat educativa, i per tant és obligatòria, i la fa tot l’alumnat d’ESO de Catalunya.

  Avaluació externa vol dir que no es prepara des del centre educatiu, sinó que es prepara -en aquest cas- des del Departament d’Educació. I es diu que té caràcter orientador perquè a partir dels resultats obtinguts s’extreu informació que duu a valorar la conveniència o no del procés d’ensenyament-aprenentatge en curs, de cara a que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques al final de l’ESO.

  Respecte si un sistema educatiu necessita proves externes al centre, al meu parer, sí. És una manera de poder avaluar l’alumnat de cada centre a partir de criteris objectius. I a partir de la totalitat de les dades obtingudes, fer-ne una anàlisi a nivell de país. Així es poden prendre decisions sobre si s’escau fer canvis per tal de millorar els resultats, etc.

  Pel que fa a si els resultats d’aquestes proves externes haurien de ser públics, penso que sí. I de fet, ja ho són. Un cop fetes les proves, s’elabora un informe global i un per ítems adreçat als centres educatius, un informe individual adreçat a les famílies, i una síntesi dels resultats globals de l’alumnat de Catalunya. Aquest últim es publica a la revista del Consell, Quaderns d’avaluació. A l’abril de cada any hi trobem els resultats d’avaluació dels alumnes de 4art d’ESO.

Publicat per

Presentació personal

Publicat per

Presentació personal

Hola a tothom, soc l’Arnau Berbel Compte i amb aquest video em presento. Activitat inicial: Benvinguda i presentacions …
Hola a tothom, soc l’Arnau Berbel Compte i amb aquest video em presento. Activitat inicial: Benvinguda i presentacions …

Hola a tothom, soc l’Arnau Berbel Compte i

amb aquest video em presento.

Debat0el Presentació personal

No hi ha comentaris.

Publicat per

Presentació Josep Maria Selva

Publicat per

Presentació Josep Maria Selva

Bona nit, em dic Josep Maria Selva i aquesta és la meva presentació. Encantat de saludar-vos! Activitat inicial: Benvinguda i presentacions …
Bona nit, em dic Josep Maria Selva i aquesta és la meva presentació. Encantat de saludar-vos! Activitat inicial: Benvinguda…

Bona nit,

em dic Josep Maria Selva i aquesta és la meva presentació.

Encantat de saludar-vos!

Carregant...

Debat0el Presentació Josep Maria Selva

No hi ha comentaris.